PRIVACYVERKLARING

Op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens is met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. In deze privacyverklaring geven wij duidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer deze gegevens of een combinatie van deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dat zijn gegevens van bestuursleden, ambassadeurs, nieuwsbrieflezers en donateurs van de stichting.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Met behulp van deze gegevens kunnen onze bestuursleden en ambassadeurs met elkaar communiceren, kunnen we de nieuwsbrieflezers van informatie voorzien en kunnen we op de juiste wijze de donaties innen van onze donateurs.
De persoonsgegevens van de bestuursleden, ambassadeurs en nieuwsbrieflezers worden verwerkt door onze secretaris en de persoonsgegevens van de donateurs worden verwerkt door onze penningmeester.

Welke gegevens worden er van mij opgeslagen?
Om een goede en betrouwbare administratie te kunnen voeren moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor hebben we een beperkt aantal gegevens van u nodig. Het gaat hier om achternaam, tussenvoegsel, voorletters, straat en huisnummer, postcode en woonplaats.
Additionele gegevens zijn van belang zijn om op een goede wijze met u te communiceren.
Het gaat om de volgende additionele gegevens:
a. vaste telefoon, mobiele telefoon en emailadres;
b. gegevens, die nodig zijn voor de financiële afwikkeling van donaties: IBAN-nummer, BIC-code, machtiging voor incasso .
De afdeling verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Wie legt de verplichte gegevens vast en wie mag deze gebruiken?
De verplichte gegevens worden vastgelegd door:
a. de secretaris voor wat betreft naam, adres, telefoon en emailgegevens;
b. de penningmeester voor wat betreft de financiële gegevens.
Het bestuur is bevoegd deze gegevens te gebruiken.
De stichting verstrekt deze gegevens niet aan derden.

Kan ik de gegevens inzien die van mij geregistreerd zijn?
U heeft altijd het recht te weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u van dat recht gebruik wilt maken kunt u daarvoor een afspraak maken met de secretaris.

Kan ik gegevens van mij laten wijzigen?
Wanneer u van mening bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris en geeft aan om welke gegevens het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Het bestuur zal u schriftelijk laten weten of hij bereid is uw gegevens te wijzigen of niet. Het bestuur zal een duidelijke reden geven wanneer zij hiertoe niet bereid zijn.

Heb ik de mogelijkheid gegevens van mij te laten verwijderen?
Gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van donaties kunnen niet verwijderd worden, tenzij de donatie wordt beëindigd. In zo’n geval is het bestuur verplicht deze gegevens direct te verwijderen. Is dat niet gedaan dan heeft u het recht dit alsnog te laten doen.
Als u gegevens wilt laten verwijderen neemt u schriftelijk contact op met het bestuur en geeft aan welke gegevens u verwijderd wilt hebben. Het bestuur zal u dan laten weten of zij bereid zijn deze gegevens wel of niet te verwijderen. Zijn zij hiertoe niet bereid dan wordt daarvoor duidelijk een reden aangegeven.

Welke mogelijkheden heb ik wanneer het bestuur mijn verzoek tot wijziging of verwijdering van mijn gegevens afwijst?
Het bestuur zal u altijd een schriftelijke motivatie geven als hij niet bereid is tot aanpassing of verwijdering van uw gegevens.
In datzelfde schrijven wordt aangegeven, dat u, binnen een bepaalde tijd, bezwaar kunt maken bij het bestuur.
Wordt uw bezwaar afgewezen dan heeft u nog de mogelijkheid gebruik te maken van het Burgerlijk Recht.

Waar worden gegevens van mij bewaard?
De secretaris bewaart de gegevens omtrent naam, adres, telefoon en email.
De penningmeester bewaart de financiële gegevens.
Beide functionarissen zorgen er voor dat de gegevens niet verloren gaan en beveiligd blijven tegen ongeoorloofd gebruik.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Zodra u uw relatie met onze stichting beëindigt worden de van u geregistreerde gegevens volledig verwijderd.